Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub aktualizację już posiadanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W instrukcji właściciel, administrator bądź zarządca otrzyma gotowe rozwiązania  na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, opis sposobu ewakuowania zagrożonych ludzi z obiektu wraz z przydziałem zadań dla poszczególnych pracowników. 

Instrukcja jest również analizą wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych, opisem ich działania oraz wymogów konserwacyjnych i serwisowych.

Dodatkowo Instrukcja zawiera część graficzną zawierającą plany ewakuacyjne, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, podziału budynku na strefy oraz jego usytuowanie w terenie.

Tak wykonana Instrukcja obniża ryzyko powstania pożaru, usprawnia prowadzenie akcji ratowniczej, zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz zapewnienie komfort zarządcy w aspekcie wywiązywania się z obowiązków prawnych.

Dodatkowo proponujemy:

1. Przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego. 

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej przygotowywane jest po zapoznaniu się z obiektem i obowiązującą w nim  Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Pozwala to na przygotowanie materiału, który umożliwi użytkownikowi obiektu lepsze zrozumienie zagrożeń występujących podczas pożaru w tym budynku, sposoby prawidłowego zachowania, umożliwiające bezpieczne przeciwdziałanie zagrożeniu oraz bezpieczne opuszczenie zagrożonej strefy. 

Szkolenie obejmuje również rzeczy niby proste, jak np. zasady działania różnych typów gaśnic i sposoby ich użycia. Wiedza taka pozwoli Państwu zachować spokój i pewność siebie podczas działań ratujących życie i mienie. Wiedza  teoretyczna zostanie poparta cennymi przykładami praktycznymi. Na szkoleniu będziemy uczyć się na błędach innych.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie próbnej ewakuacji

Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji obejmuje:

a) omówienie problematyki "próbnej ewakuacji" z uwzględnieniem charakterystyki obiektu, podstawowej wiedzy dot. rozwoju pożaru i występujących zagrożeń, 

b) sporządzenie scenariusza wydarzeń

c) powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej

d) sporządzenie protokółu z próbnej ewakuacji

e) analiza podjętych działań – wnioski

3. Stały nadzór ppoż. w obiekcie (inspektor ppoż.) / Outsourcing

Jest to rozwiązanie tańsze dla małych i średnich firm, niż koszt zatrudniania pracownika, który zajmowałby się ochroną przeciwpożarową. W ramach zawartej umowy możecie Państwo zlecić:

  • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
  •  przeprowadzanie szkoleń pracowników,
  • stałe monitorowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenu całego przedsiębiorstwa
  • pilnowanie terminów przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic
  • opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.
  • aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.
  • serwis urządzeń przeciwpożarowych